Note: Scan Signature Needed:  Your signature is needed in this form. You will have to write your signature on a sheet of paper, scan it, and have it ready to upload on the last page. If you don’t have access to a scanner, feel free to use a scanning app like CamScanner (Android) or Genius Scan (Apple) and scan your signature before you start this application. You will need to upload the image at the last step.

Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) / Authorization for temporary stay (MKV)

 

Paspoort gegevens / Passport information

 • Next 1 / 6
 

12. Indien gehuwd / If married

 • Next 2 / 6
 

13. Kinderen / Children (minderjarige, alleen als deze meereizen / minors, if accompanying)

   

  Kind 1 / Child 1

   

  Kind 2 / Child 2

   

  Kind 3 / Child 3

   

  Kind 4 / Child 4

   

  Kind 5 / Child 5

  • Next 3 / 6
   

  14. Bent u de laatste 3 jaar tot de Republiek Suriname toegelaten / Have you been to Suriname in the last 3 years?

   

  16. Indien stage c.q. studie c.q. arbeid / In case of study or work:

  • Next 4 / 6
   

  17. Duur van uw verblijf / Duration of stay

   

  22. Gegevens referent in Suriname / Details contact person in Suriname:

  • Next 5 / 6
   

  24. Toekomstig adres in de Republiek Suriname / Contact address in the Republic of Suriname?

   

  28. Aanvraag ingevuld door / Application filled out by

  • Ik verklaar te weten en te aanvaarden dat de door mij aanvraagformulier vermelde persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten van de Republiek Suriname worden meegedeeld of, indien nodig, door hen worden verwerkt met het oog op een besluit over mijn aanvraag. Deze gegevens kunnen wordn ingevoerd en opgeslagen in gegevenshanken waartoe de bevoegde autoriteiten toegang kunnen krijgen. Op mijn nadrukkelijk verzoek word ik door de daartoe bevoegde autoriteit die mijn aanvraag behandelt, geinformeerd over de wijze waarop ik mijn recht kan uitoefenen om deze gegevens te verifieren en te laten wijzigen of schrappen, met name indien ze niet correct en volledig zijn overeenkomstig de nationale wet van de betrokken staat. Ik verklaar dat alle door mij verstrekte gegevens bij mijn weten correct en volledig zijn. Ik ben mij ervan bewust dat een valse verklaring ertoe zal leiden dat mijn aanvraag wordt afgewezen of dat het reeds toegekende visum wordt ingetrokken, en er ook toe kan leiden dat ik word vervolgd krachtens de wetgeving van de Republiek Suriname die de aanvraag behandelt. Bij binnenkomst op het grondgebied van de Republiek Suriname dien ik mij aan te melden voor aanvraag van mijn verblijfsvergunning en wordt opnieuw gecontroleerd of ik voldoe aan de voorwaarden m.b.t. aanvraag van verblijf.

   I am aware of and consent to the following: any personal data concerning myself which appear on this visa application form will be supplied to the relevant authorities in the Republic of Suriname and processed by those authorities. If necessary, such data may be put into and stored indatabases accessible to the relevant authorities. At my express request the authority processing my application will inform me of the manner in which I may exercise my right to check the personal data concerning myself and have them altered or deleted, in particular, should they be inaccurate, in accordance with the national law of the state concerned. I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any false statement will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa alreadt granted and may also render me liable to prosecution under the law of the Republic of Suriname. I have been informed that on entry in the Republic of Suriname I have to submit an application for my permit residence. I am aware that the relevant authorities have the right to check again the prerequisites for the purpose for a permit residence.
   

  Verification

  • 6 / 6